Правила

Правила за вътрешния ред на заседанията на ООС

I. Обща част
1.1. Настоящите правила имат за цел да въведат ред и ефективност в работата на ООС по време на заседанията му.
1.2. Тези правила не са догма и подлежат на промяна и подобрение при доказана необходимост.
1.3. Гласуването и приемането им става с квалифицирано мнозинство от 2/3 от гласувалите членове на ООС.
1.4. Гласуването е явно, като всеки гласувал „против“ има право на обяснение за отрицателния си вот.
1.5. Правото на глас се придобива от всеки новоявил се член на ООС след присъствието му и подписването му в присъствения списък на минимум 8 заседания на ООС. Дотогава той има право на съвещателен глас, тоест само да участва в дебатите и да прави предложения.
II. Правила
2.1.Всяко заседание на ООС започва с приемането на дневен ред, който се обявява от секретаря.
2.2. Достъпът до заседанията на ООС е свободен за всеки гражданин, който признава и спазва тези правила.
2.3. Всеки участник в заседанията, желаещ да стане пълноправен член е длъжен да се разпише в Присъствения списък на всяко заседание, съгласно т. 1.5.
2.4. За всяко заседание се попълват 2 списъка – на членовете с право на глас и на присъстващите, без право на гласуване.
2.5. Всеки присъстващ има право да се изказва, да прави предложения и да изразява мнение, но не повече от 2 минути за изказване и 1 минута за реплика. По изключение, когато даден член има възложена задача да докладва по определена точка, времето му може да се удължи до 5 минути.
2.6. Не се допуска прекъсването на този, който говори по същество освен от Председателстващия на заседанието, ако се отклонява от приетия дневен ред.
2.7. Думата за изказване се иска чрез вдигане на ръка, като Председателстващият я дава, следейки за реда на изказванията.
2.8. Член или присъстващ на заседанието, който трикратно наруши горното правило губи правото на участие в заседанието на ООС и е длъжен да напусне залата.
2.9. Ако предупреденият да напусне залата не изпълни доброволно горното правило, той бива изведен принудително от двама квестори.
2.10. Не се допускат лични обиди и нападки по време на заседанията. Всеки, който наруши това правило трябва незабавно да напусне залата – доброволно или принудително.
2.11. Не се допускат крясъци и викове по време на заседанията по подобие на митингите и шествията. При нарушаване на това правило се прилага т. 2.8. или 2.9.
2.12. Решенията, взето на заседание на ООС са задължителни за всеки член. Този, който системно ги нарушава губи членските си права. Решение за това се взема на заседание на ООС с квалифицирано мнозинство.
2.13. Всеки от изказващите се на заседанията на ООС е длъжен да се отнася с дължимото уважение към присъстващите. Който нарушава това правило се санкционира съгласно т. 2.8. и т. 2.9.
2.14. В залата на заседанията не се допускат онези граждани, които:

  • системно не спазват горните правила умишлено;
  • често нарушават решенията на ООС и с това вредят на същия.

2.15. Никой няма право да се изказва от името на ООС, без да има дадени правомощия от него чрез гласуване.
2.16. Видеозаписите на заседанията на ООС се осъществяват само сред решение на същия.
III. Заключителна част
Структурата на органите на ООС се определя с отделен документ „Статут на Отворения обществен съвет на протестиращите граждани на Варна“.

comments

Вашият коментар